Vnútorný predpis o stravovaní zamestnancov školy a cudzích stravníkov

Základná škola s materskou školou Brusno, Školská 622  vydáva tento vnútorný predpis o stravovaní zamestnancov a cudzích stravníkov: 

Zákon č.311/2001 Z.z. ako i §152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov stanovuje: 

1.)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie  zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Túto  povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.  
2.)

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom  stravovacom zariadení, zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie prostredníctvom inej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.  
3.)

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.  
4.)

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci

b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom

c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie.

       
Po komplexnom prepočítaní všetkých nákladov ovplyvňujúcich cenu stravnej jednotky v r. 2010 (ceny potravín, energie, plynu, mzdové náklady, iné prevádzkové náklady -metodika výpočtu režijných nákladov na jedlo tvorí samostatnú prílohu tohto vnútorného predpisu) stanovujem od 1. 10. 2011 cenu jednej stravnej jednotky (jedného obeda) na sumu  
  

2,79 €

 

Cenu stravnej jednotky v každom kalendárnom roku budeme upravovať podľa nákladov v predchádzajúcom kalendárnom roku, v prípade prudkého zvýšenia vstupných nákladov aj priebežne.  
 
 

PLATBY ZA JEDEN OBED

 

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI ZŠ S MŠ BRUSNO 
  

  1. Stravovanie zamestnancov školy
 

V školskej jedálni sa poskytuje strava aj zamestnancom škôl, bývalým zamestnancom a iným fyzickým osobám v zmysle § 2 ods. e) a f) Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 o zariadení školského stravovania.  Výroba jedál pre uvedený okruh osôb sa v školskej jedálni zabezpečuje podľa odseku 1 písm. a) až d)   Vyhlášky  MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania rovnako ako pre vekovú skupinu 15 až 18-ročných. Výška príspevku na potraviny je v sume určenom v treťom pásme finančných pásiem platných pre 15 až 18 ročných platných od 1. 9. 2011 a to vo výške 1,19 € za jedno jedlo.

Na základe vnútorného predpisu o stravovaní zamestnancov a cudzích stravníkov a po komplexnom prepočítaní všetkých nákladov ovplyvňujúcich cenu stravnej jednotky v roku 2010 sa od 1. 10. 2011

 

stanovuje

cena stravnej jednotky vo výške 2,79 € za jedno odobraté jedlo.

 

Zamestnávateľ v zmysle platnej kolektívnej zmluvy a § 152 Zákonníka práce v platnom znení sa zaväzuje od 1. 10. 2011 prispievať svojim zamestnancom na obed  vo výške:

                                               1,60 €             režijný poplatok za jedno jedlo

0,19 €             príspevok zo sociálneho fondu

                                  Spolu:  1,79 €             spolu zamestnávateľ

 

/2,79 € * 55% = 1,53 € je minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie/

/3,80 € * 55% = 2,09 € je maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie/

 

Režijný poplatok je určený vo výške réžie za jedno jedlo /viď príloha metodika výpočtu režijných nákladov na jedno jedlo/.

 

Zamestnanec v zmysle platnej kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce, prispieva na obed vo výške 1,00 €.

 

Finančný limit na potraviny           1.00 €   / hradí zamestnanec /

Finančný limit na potraviny           0.19 €   / hradí zamestnávateľ  zo soc. fondu na potravinový účet/

Režijné náklady                               1,60 €  / hradí zamestnávateľ z výdavkového účtu na príjm. účet/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––

Cena obeda                                      2,79 €

 

Cenu za 1 obed vo výške finančného limitu na potraviny (1,00 €) si hradia zamestnanci  jednotlivo bezhotovostným prevodom na účet školy číslo 1640052954/0200 alebo poštovou poukážkou vystavenou vedúcou ŠJ mesačne vopred podľa pracovných dní.

 

Režijné náklady za obedy zamestnancov (1,60 €) hradí zamestnávateľ na základe výkazu o počte odobratých obedov zo svojho výdavkového účtu. Suma 1,60 € za jeden obed sa mesačne presúva na príjmový účet školy. Faktúry vystavuje vedúca ŠJ na základe skutočného počtu vydaných obedov pre zamestnancov. 

 

Zo sociálneho fondu sa od 1.10.2011 určuje príspevok na stravovanie vo výške 0,19 € na jedno hlavné jedlo v zmysle zákona NR SR č. 375/1996 Z. z. v znení noviel a platnej kolektívnej zmluvy. Výška príspevku zo sociálneho fondu sa odvádza podľa počtu vydaných jedál na potravinový účet školskej jedálne. Faktúru vystavuje vedúca ŠJ na základe skutočného počtu vydaných obedov pre zamestnancov. 

 
 2. Stravovanie dôchodcov - bývalých zamestnancov školy

 
 
finančný limit na potraviny             1,19 €

režijné náklady                              1,60 €

--------------------------------------------------------------

cena obeda                                  2,79 € 
  

Cenu za 1 obed si  v plnej výške 2,79 €  hradia bývalí zamestnanci školy bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou vystavenou vedúcou ŠJ na potravinový účet školskej jedálne. Režijné náklady za odobraté obedy dôchodcov sa presúvajú mesačne na príjmový účet školy.

  1. Stravovanie cudzích stravníkov
 
 
finančný limit na potraviny          1,19 €

režijné náklady                           1,60 €

-------------------------------------------------------------------

cena obeda                               2,79 €

 

Cudzí stravníci, ktorým ich zamestnávateľ neprispieva na stravu, si hradia obed v plnej výške 2,79 € za jedno jedlo bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou vystavenou vedúcou ŠJ na potravinový účet školskej jedálne. Režijné náklady za odobraté obedy cudzích stravníkov sa presúvajú mesačne na príjmový účet školy.

Cudzí stravníci, ktorým ich zamestnávateľ prispieva na stravu, si hradia obedy podľa uzatvorenej zmluvy o poskytovaní stravovania medzi ZŠ s MŠ Brusno a zamestnávateľom cudzích stravníkov. Platba sa realizuje formou faktúry vystavenej školou. Režijné náklady za odobraté obedy cudzích stravníkov sa presúvajú mesačne na príjmový účet školy.

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Brusno presúva štvrťročne režijné náklady z príjmového účtu školy na účet zriaďovateľa a požiada ho o ich navýšenie na výdavkový účet školy. Tieto prostriedky použije pre potreby ŠJ – na bežné výdavky.

 

Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 1.októbra 2011.

 

V Brusne, dňa  19. 9. 2011         

Vypracovala: Andrea Paučová, vedúca ŠJ

 

Anketa

Najobľúbenejší predmet 2019/2020?

Matematika (64)
Fyzika (19)
Chémia (9)
Biológia (6)
Geografia (22)
Dejepis (23)

Celkový počet hlasov: 240

TOPlist