Školský parlament

  Základná škola s materskou školou B R U S N O

školský rok 2018 / 2019

 

V. A            Tereza Privrelová, Marek Mlynárčik

VI. A          Adam  Prievalský, Eliška Kočalková

VI. B          Dorota Dlhošová, Michaela Kánová

VII. A         Stanislava Meľová, Alex Burger

VII. B         Matúš Mistrík, Matúš Seifert

VIII. A        Petronela Kočická, Miroslav Balco

VIII. B        Samuel Strýček, Marko Ligenza

IX. A           Denisa Maljarová, Ivan Koválik

IX. B            Tobiáš Pisarovič, Adam Živický

zodpovedný učiteľ :   Mgr. Anna Vaníková    

 

Zasadnutia školského parlamentu sú  každý prvý utorok v mesiaci

v IX. B triede o 10.00 hodine

Školský parlament

 

OTÁZKY PRE ...

pána riaditeľa, pani zástupkyňu, pána učiteľa..., pre...

Ak sa chceš NIEČO opýtať, napíš svoju otázku a vhoď do obalu.

Budeme sa snažiť odpovedať ti ak napíšeš meno a triedu...

 

Členovia školského parlamentu

Stanovy školského parlamentu

 

 

Naše aktivity:

 

 

Školský parlament

Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole s materskou školou v Brusne.

Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci zvolení v triednych kolektívoch 5.- 9. ročníka na jeden rok.

Ak si člen parlamentu neplní svoje povinnosti, t. j. nezúčastňuje sa na zasadnutiach, neprenáša informácie, hrubo poruší školský poriadok, ....  môže  si triedny kolektív zvoliť nového zástupcu pod vedením triedneho pána učiteľa.

Na zasadnutie  žiackeho parlamentu, ktoré  vedie pedagogický pracovník zodpovedný za spoluprácu so žiakmi – Mgr. Anna Vaníková spolu so zvoleným  predsedom školského parlamentu  sa pozýva zástupca vedenia školy  a podľa potreby výchovný poradca, špeciálny pedagóg alebo iný pedagogický pracovník, ktorého žiacky parlament pozve.

 

Do pôsobnosti žiackeho parlamentu patrí:

- právo podávať návrhy na kúpu učebných pomôcok

- právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy a tak aktívne pomáhať pri estetizácii prostredia

- právo podávať návrhy na zmenu, či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy

- právo požiadať vyučujúceho o opätovný výklad učiva

- právo vysloviť vhodným spôsobom vlastný názor na hodnotenie výkonu žiaka

- právo dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní

- povinnosť oznámiť triednemu pánovi učiteľovi nedostatky v jednotlivých triedach

- podávať návrhy  na šetrenie elektrickou energiou a vodou

- podávať návrhy na ozdravenie školy a na jej zdravé životné prostredie

- organizovať a spolupôsobiť pri rôznych akciách , súťažiach, zberoch a podobne

- právo informovať o svojej činnosti prostredníctvom vývesnej tabule vo vestibule školy, oznamov v triedach, alebo cez školský rozhlas

 

 

Anketa

Najobľúbenejší predmet 2019/2020?

Matematika (76)
Fyzika (28)
Chémia (715)
Biológia (13)
Geografia (31)
Dejepis (31)

Celkový počet hlasov: 1029

TOPlist